Soutok je místo, kde se město prolíná s krajinou a krajina s městem. Kde se obě řeky, Vltava a Berounka, po kilometrech svých cest strávených v úzkých údolích mezi strmými svahy, mohou svobodně nadechnout, rozlít se do šířky, meandrovat. O místě, kde pohoří Brd rozpíná své Hřebeny až k samotnému Soutoku. O místě, kde Břežanský potok vyhlíží ten Radotínský a jejich údolí se potkávají. Krajina Soutoku je krajinou mnoha soutoků – nejen vody, ale i lidí, atmosfér, pohybů, dějů.

Název

Příměstský park Soutok

Číslo

104

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Zelenáková, Tereza Šírerová, Jakub Zelenák, Michael Čambor 

Spoluautoři

4ct, Civitas, Atelier Sendler 

Místo

Soutok Vltavy a Berounky

Užší soutěž

2022-2023

Umístění

3. místo

Cílem je podpořit tento jedinečný charakter, který zde vznikal po staletí a stále se vyvíjí. Chceme vyprávět tento příběh vepsaný do místní krajiny a napomoci tvořit příběhy nové, které se v tomto místě teprve odehrají. Tvorba budoucí paměti je nedílná součást naší odpovědnosti vůči místu i všem následujícím generacím. 

Naše vize pro Příměstský park Soutok je široce rozkročená mezi jednotlivé toky a témata, které území nabízí. Je založená na respektu a rozvoji současných hodnot území, na kterých chceme stavět. Přicházíme místo postupně rozvíjet, propojovat, zpřístupňovat a posouvat ho kupředu.  

Vize bude naplňována především prostřednictvím hledání společných cest s místními obyvateli a aktivními subjekty.

Skrze rozsáhlé diskuse a rozhovory s hlavními aktéry v území, místními organizacemi a jednotlivci se pokusíme postupně vybudovat spolupráci a partnerství založená na vzájemné důvěře.  

Principy : nechme vodu proudit, vraťme Soutoku rozmanitost, otevřme Soutok lidem, podporujme místní podnikatele.

Náš přístup spočívá ve směřování k velkým cílům s vědomím dlouhodobého charakteru celého procesu. Strategie je postavená na rozvoji jednotlivých témat skrze postupnou realizaci navržených mikrostrategií.

Postupem času budou realizovány menší i větší projekty, v rámci kterých budou individuálně aplikovány principy stanovené vize.