Tento projekt navazuje na náš vítězný návrh urbanistické ideové soutěže z roku 2021. Jeho předmětem je areál bývalého Kuffnerova cukrovaru, který vznikl v 19. století a momentálně je největším brownfieldem v centru Břeclavi. Projekt je zpřesněním soutěžního návrhu a prvotním zpracováním podnětů ze strany klíčových aktérů v území.

Název

Polyfunkční čvrť v Břeclavi

Číslo

076

Tým

Spoluautor

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Pal´ová, Jakub Zelenák

Ivan Březina

Místo

Břeclav

Soutěž

2021

Umístění

1. místo

Navržená urbánní struktura reaguje na kontext a klade důraz na kvalitní propojení se stávající městskou tkání i řekou. Práce s různými měřítky a typologiemi zástavby podporuje obytnost a identitu celé lokality i její návaznost na okolní zástavbu. Nová polyfunkční čtvrť zahrnuje různé typy bydlení, občanské vybavenosti i produkce. Adekvátní hustota osídlení a prostupná struktura umožňují fungování principu města krátkých vzdáleností. Díky tomu vzniká smysluplná, čitelná lokalita rozmanitých charakterů. 

Navržená hmota a členění prostoru navazuje na strukturu i charakter okolní zástavby. Základní stavební kameny území - stávající budovy cukrovaru a tržnice – doplňuje deset bloků, které jsou rozčleněny logickou sítí ulic, uliček a průchodů orientovaných k řece. Díky tomu vzniká prostupná, čitelná struktura rozmanitých charakterů od sousedského plácku ve vnitrobloku přes živou ulici po veřejná prostranství s přímou vazbou na řeku.

Práce s různými měřítky a typologiemi zástavby podporuje obytnost a identitu celé lokality.

Projekt předpokládá dvě hlavní etapy rozvoje území. První fáze je navržena s ohledem na majetkoprávní vztahy v území tak, aby mohla ve střednědobém horizontu začít vznikat funkční a smysluplná městská struktura na pozemcích v majetku Města Břeclav.

V rámci druhé fáze revitalizace území by měla proběhnout přestavba a doplnění severozápadního bloku, začlenění budovy cukrovaru do struktury města a definitivní dotvoření a zprostupnění celé lokality.