Projekt vychází ze stávající identity, kterou rozvíjí tak, aby vznikla identita aktuální, nekontrastující a přirozeně snoubící nové se starým.
Moderně-kontextuální návrh v sobě propojuje souvislosti historické, stavební i krajinné; zejména vývoj zástavby na pozemku, přírodní podmínky, vizuální kontakty a okolní městskou strukturu.

Název

Bytový dům Kutná Hora

Číslo

105

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Zelenáková, Michael Čambor, Barbora Novotná,
Jakub Zelenák, Tereza Šírerová

Místo

Kutná Hora

Užší soutěž

2023

Umístění

3. místo

Vizualizace

ZAN studio

Lokalita se svou unikátní polohou v údolí říčky Vrchlice a na okraji historického jádra města nachází na pomezí přírodní krajiny a urbánního prostředí. Návrh proto aktivně oba světy prolíná a pracuje s měřítkem a členěním hmot objektů, stejně tak jako s významnými průhledy a charaktery přírodních celků, které obytný soubor obklopují.

Pochopit všechny vrstvy unikátního místa a navrhnout citlivý rozvoj na základě jeho charakteru – to je hlavní ambice naší práce. Obytný soubor tvoří pět hlavních hmot bytových domů, mezi nimiž vzniká vnitroblok či dvůr nad úrovní ulice. Navržené domy mají individuální charakter i dispozice vycházející z jejich konkrétního místa na pozemku. Nejvýraznějším stavebním fragmentem minulosti je loubí – proto je na něm vystavěn hlavní objekt, jenž má privilegium předstoupení před průběžnou opěrnou zeď, která je dalším prvkem definujícím stávající charakter místa. Posilujeme její výraz i význam tím, že částečně překrývá podzemní podlaží domů „za zdí“, které zároveň vznikají v místech původních vstupních bran, a nejen symbolicky přebírají jejich funkci. Dochází k obnově a prodloužení mlýnského náhonu, který je ztvárněn nejen jako rekreační připomínka staleté historie, ale opět získává energetické využití.

Kompozice a tvarování jednotlivých domů formují vhodné měřítko, pomáhají maskovat potřebné kapacity a jsou citlivé vůči pohledům z města. Solidní hmoty domů a princip stěna-okno zapadají do charakteru okolní zástavby, což podporuje také zvolená barevnost. Cihla – klasický, ale ne zcela obvyklý materiál – podtrhuje význam místa, jeho výjimečnou pozici na rozhraní a připomíná cihly vykukující zpod oprýskané omítky původních staveb. Pečlivě komponovaná skladba cihel dodává domům rafinovaný detail.

Obytný soubor znamená přínos také pro další kutnohorské obyvatele – v rámci návrhu je kladen důraz na vysokou prostupnost území, a to v různých režimech od veřejného po sousedské. Hlavní pěší propojení symbolicky následuje obnovený mlýnský náhon, který jej v různých podobách (náhon, mostek, vodní kaskády) provádí celým souborem. Pro návštěvníky v jeho okolí vzniká možnost posezení a odpočinku, ať už na hlavním plácku či navazujících terasách s lavičkami u obnovené lesní pěšiny.

Srozumitelný výraz domů vyjadřuje jejich obytný charakter a současným způsobem navazuje na historické principy.

Navrhované sousedství vytváří příjemné a bezpečné místo pro život svých obyvatel, zároveň se však stává otevřenou a čitelnou součástí města, která komunikuje se svým okolím.

Považujeme za důležité, aby nevznikala uzavřená komunita za neprůhlednou zdí, naopak cílíme pomocí různorodých charakterů prostranství a jejich míry soukromí na vytvoření sousedství, ve kterém se jeho obyvatele budou cítit doma stejně tak jako plnohodnotnou součástí společenství města.

Těžištěm lokality je společný dvůr, který díky svému různorodému charakteru nabízí široké spektrum možností využití, od soukromých předzahrádek, sdílených sousedských prostranství až po veřejný plácek, který jako místo setkávání navazuje na tradici mlýnského dvora.